B.M.A. Ingen Housz, Mercurius, collectie Rijksakademie B.M.A. Ingen Housz, Mercurius, collectie Rijksakademie

Winner Prix de Rome Sculpture 1908

B.M.A. Ingen Housz